Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

13. december 2019

OBVESTILO

ZARADI MOTENJ PRI DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

OBČINSKA UPRAVA DANES, 13.12.2019 POSLUJE IZJEMOMA DO 13.00 URE.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

13. december 2019

Rekonstrukcija dela ceste - IVANOVCI

Vreme omogoča, da podjetje Čista narava izvaja rekonstrukcijo cest v dolžini cca. 300 metrov. Rekonstrukcija zajema pripravo podlage, asfaltiranje ceste, naprava betonskega propusta in ureditev obcestnega jarka.

12. december 2019

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Upravičeni stroški:

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

LINK: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

11. december 2019

Letošnji nagrajenci Pomurske turistične zveze iz Občine Moravske Toplice

Na 24. srečanju turističnih delavcev Pomurja, ki je potekalo 10. decembra 2019 v RIS Rakičan so bila podeljena najvišja priznanja na področju turizma v Pomurju.

 » preberi več

11. december 2019

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Spoštovani obveščamo vas, da se približuje rok za oddajo vlog - 13.12.2019.

29. november 2019

Svečan prižig lučk in okrasitev občinskega prazničnega drevesa v Pravljični deželi v središču Moravskih Toplic

 Svečan prižig lučk in okrasitev občinskega prazničnega drevesa v Pravljični deželi v središču Moravskih Toplic je uspel. Oglejti si prižig luč na spodnji povezavi.

https://www.pozdravtv.si/prizig-luck-in-okrasitev-praznicnega-drevesa-v-moravskih-toplicah/

29. november 2019

JAVNA RAZGRNITEV - OPPN za območje Sebeborskega zadrževalnika

na podlagi javnega naznanila.

Več v prilogi.

25. november 2019

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB8.

18. november 2019

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO KONCA LETA 2020

MKGP je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov.

 » preberi več

14. november 2019

DELNA ZAPORA DRŽAVNE CESTE V NASELJU SELO

Obveščamo vas, da bo na državni cesti v naselju Selo  zaradi gradnje javne razsvetljave delna zapora ceste.

Delna zapora se bo izvajala s semaforji ali z ročnim usmerjanjem, promet ob delovišču po potekal izmenično enosmerno. Dela bodo potekala v terminu od 18.11.2019 do 20.12.2019 med 07.00 in 16.00 uro, prav tako tudi delna zapora. V času delne zapore omenjene državne ceste bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste. Hvala za razumevanje.

 

13. november 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Moravske Toplice je dne 30. 10. 2019 objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice.  Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija s stalnim prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa ter imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Občine Moravske Toplice in na spletni strani PIF. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, vsak dan v poslovnem času Občine.

 Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2019/2020«. 

Rok za oddajo vlog je do vključno 13.12.2019.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Občina prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

 Dodatne informacije so na voljo: na spletni strani Občine Moravske Toplice (https://www.moravsketoplice.si/lang=&option=razpisi_view&razpis_id=378&stran=Razpisi%20in%20objave); na spletni strani PIF: pif.si , na e-poštnem naslovu:  obcina@moravske-toplice.si, v poslovnem času na telefonski številki 02 538 15 18, v času uradnih ur osebno na naslovu Občine.

28. oktober 2019

OBVESTILO o ureditev prostora za postavitev žarnega zidu in raztrosa pepela na pokopališču v Moravskih Toplicah

Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes se opravi že večje število žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti (ZPPDej, Ur.l. RS št. 62/16) navaja v 17. členu kot vrsto pokopa tudi raztros pepela, ki se opravi na posebej za to določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega....

 » preberi več

24. oktober 2019

OBVESTILO O ODDAJI GOSTINSKEGA PROSTORA V NAJEM - SEBEBORCI

Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili NAMERO O ODDAJI GOSTINSKIH PROSTOROV V NAJEM PO METODI NEPOSREDNE POGODBE v Krajevni skupnosti Sebeborci v vaško-gasilskem domu Sebeborci. Več informacij lahko najdete na spodnji povezavi :

https://www.moravsketoplice.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=374&stran=Razpisi%20in%20objave

 

 

23. oktober 2019

OBVESTILO O NEDELOVANJU KRAJEVNEGA URADA PROSENJAKOVCI

Obveščamo vas, da Krajevni urad Prosenjakovci zaradi višje sile do nadaljnjega ne bo posloval. V času nedelovanja omenjenega KU so strankam storitve  zagotovljene v času uradnih ur na najbližjem KU in na sedežu UE Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Več v priponki.

Prosimo za razumevanje.

                                                            

11. oktober 2019

SANIRANA CESTA LC 010036 Bogojina-Gančani

V mesecu septembru je bila izvedena težko pričakovana sanacija zgoraj navedene ceste v odcepu od naselja Bogojina do potoka Lipnica. Izvedena je bila preplastitev dela ceste, kjer so bile kolesnice. Dela je izvedlo podjetje JKP Čista narava Tešanovci.

25. september 2019

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

 » preberi več

19. september 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice za leto 2019

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da bodo dločbe o odmeri NUSZ za leto 2019, odpremljene 26.09.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 11.11.2019, 2. obrok 11.12.2019, 3. obrok 10.01.2020 in 4. obrok 10.02.2020.

 

3. september 2019

Cenik - izvajanje javne službe odvoz odpadkov

Cenik je objavljen v prilogi.

8. julij 2019

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 

 » preberi več

21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt