Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Lokalne volitve 2010

Lokalne volitve 2010 bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

Poleg Zakona o lokalnih volitvah so lokalne volitve urejene še z zakoni s področja lokalne
samouprave, evidence volilne pravice, volilne kampanje, volitev v državni zbor in z zakonom o
samoupravnih narodnih skupnostih.
Pod lokalne volitve štejemo:
- volitve članov občinskih svetov na podlagi splošne volilne pravice,
- volitve članov občinskih svetov, predstavnikov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnosti, na podlagi posebne volilne pravice pripadnikov teh skupnosti,
- volitve županov,
- volitve članov svetov ožjih delov lokalnih skupnosti (četrtne skupnosti, vaške skupnosti, krajevne
skupnosti).
Sočasno z lokalnimi volitvami potekajo tudi volitve v občinske svete narodnih skupnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti.
Zakon o lokalnih volitvah določa, da se redne volitve v občinske svete in redne volitve županov opravijo najprej dva meseca in najpozneje zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v občinske svete.
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je dne 22. septembra 2010 objavila
- seznam kandidatov za volitve župana Občine Moravske Toplice in
- seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice
za lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010.
 
Posebna Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je dne 22. septembra 2010 objavila
- seznam kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predstavnikov   Madžarske narodne samoupravne skupnosti v Občini Moravske Toplice in
- seznam za volitve članov Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske  Toplice  za lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010.
 
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je dne 23. septembra 2010 objavila seznam kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice za lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010.
 
Navedeni seznami so objavljeni kot priloge.
 
Občinska volilna komisija je kot dan predčasnega glasovanja določila sredo, 6. oktober 2010.
Volilci, ki bodo na dan glasovanja, to je 10. 10. 2010 odsotni, lahko glasujejo 6. 10. 2010 med 7.00 in 17.00 uro na volišču št. 901 – na sedežu občinske volilne komisije v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3.