Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Posebna občinska volilna komisija

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – Odl. US) in 16. člena  Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 28. redni seji dne 28. avgusta 2006 sprejel
   
S K L E P
  

o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti
  

I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodne skupnosti se imenujejo:
  
1. za predsednika: Rituper Ludvik, roj. 1949, Murska Sobota, Jakobovo naselje 23
2. za namestnico predsednika: Horvat Jolanka, roj. 1965, Moravske Toplice, Dolga ulica 206
3. za člana: Puhan Geza, roj. 1950, Motvarjevci 34
4. za namestnico člana: Dora Lidija, roj. 1979, Motvarjevci 2 A
5. za člana: Horvath Bela, roj. 1943, Središče 6
6. za namestnika člana: Horvat Ernest, roj. 1955, Prosenjakovci 77
7. za člana: Kerčmar Vladimir, roj. 1962, Čikečka vas 51
8. za namestnico člana: Grabar Cvetka, roj. 1981, Pordašinci 7

II.
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice je v prostorih Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.

III.
Mandatna doba Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice traja štiri leta.
  
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
  

Št. 103-01/06-7
Moravske Toplice, dne 28. avgusta 2006
  
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
 
 
Tajnik Posebne občinske volilne komisije je Zita Miholič.
Kontaktna oseba Posebne občinske volilne komisije je Ludvik Rituper, te. 041 671 038,  e-mail: ludvik.rituper@siol.net.