Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pravila za predstavitev v Lipnici

PRAVILA za predstavitev kandidatov in kandidatnih list za občinske volitve 2010 v Lipnici,
glasilu Občine Moravske Toplice
 
V skladu z določili 14. in 15. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice, 5. člena Zakona o volilni kampanji in 55. člena Zakona o medijih objavljamo pravila za volilno kampanjo v občinskem glasilu Lipnica.
Predstavitev programov kandidatov/kandidatk in političnih strank oziroma kandidatnih list za organe Občine Moravske Toplice (brez krajevnih skupnosti) bo objavljena v štiribarvnem tisku v posebni, predvolilni številki Lipnice, ki izide predvidoma 28. septembra 2010.
 
Za predstavitev programov je kandidatom in strankam/listam brez plačila na razpolago prostor v naslednjem obsegu:
• Kandidati za župana: 1 (ena) časopisna stran, vključno z madžarskim/slovenskim prevodom besedila,
• Kandidatne liste za občinski svet: 1 (ena) časopisna stran,
• Kandidati volilne enote, kjer se volita svetnika madžarske narodnosti: 1 (ena) časopisna stran (vključno s prevodom predstavitve).
Časopisna stran obsega največ 7.000 znakov (šteto s presledki), vključno z morebitnim ilustrativnim gradivom (logotip, portret ali druga fotografija, geslo itd.).
 
Kandidat ali kandidatna lista lahko zakupi dodatni oglasni prostor (pol strani ali celotno stran) in ga plača po ceni dejanskih stroškov grafične priprave (vključno s honorarjem urednika) in tiska v višini 164 EUR (z DDV) za celotno stran oziroma sorazmerni del te vrednosti. Pooblaščeni zastopnik kandidata, stranke ali kandidatne liste pred predajo gradiva v tajništvu občine podpiše naročilnico za zakup dodatnega prostora za predstavitev programa.
Predstavitveni program kandidata oziroma stranke/liste se preda v tajništvu občine (tajnica, ga. Marjanca Granfol), lahko pa ga pošljete tudi po elektronski pošti na naslov občine (obcina@moravske-toplice.si). Zadnji rok za oddajo predstavitev je četrtek, 16. september 2010, do 14. ure.
Pooblaščeni zastopnik kandidata oziroma kandidatne liste obenem predloži ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki potrdi osnutek oblikovane strani (če zastopnik zahteva potrditev).
Roki za oddajo gradiva bodo odvisni od rokovnika volilnih opravil in bodo objavljeni v naslednji številki glasila in na spletni strani občine.
 
Kriterij za zaporedno razvrstitev kandidatov oz. kandidatnih list je abecedni red (črke priimka kandidata oziroma uradnega imena stranke/liste).
Pričakujemo, da predlagatelj predloži osnutek oblikovanja (razpored besedila in ilustrativnega gradiva, izbrana tipografija); če le-ta ni priložen, predloženo besedilo oblikujemo v tipografiji Lipnice (Clearface).
Uredništvo ne lektorira predstavitvenih programov.

Ludvik Sočič, odgovorni urednik