Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pristojnosti župana

Župan občino Moravske Toplice zastopa in predstavlja kot pravno osebo.
Po Statutu občine Moravske Toplice ima župan naslednje pristojnosti:

 

  •     župan prestavlja in zastopa občino

 

  •     predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

  •     zvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

 

  •     skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

 

  •     odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

 

  •     odloča o poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina,

 

  •     sklepa pogodbe o najetju dolgoročnih posojil za investicije,

 

  •     odloča o porabi tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ni bilo možno predvideti ob sprejemu proračuna,

 

  •     skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

  •     predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,

 

  •     določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,

 

  •     odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi

 

  •     ter pooblašča tajnika občine za te naloge,

 

  •     imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

  •     usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

  •     opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut,

 

  •     v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.