Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 •     sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 •     sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 •     ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 •     v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 •     daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 •     nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 •     potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 •     imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 •     imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 •     na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana (podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 •     odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 •     razpisuje referendum,
 •     s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 •     določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 •     ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 •     imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 •     določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 •     sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 •     sprejme načrt varstva pred požarom Občinske gasilske zveze,
 •     določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 •     sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 •     daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 •     v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi ter daje mnenja o kandidatih za ravnatelje          javnih zavodov,
 •    v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma daje soglasje ali mnenje k njihovemu imenovanju in       razrešitvi      
 •     odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.


Delovanje in status občinskega sveta določata Zakon o lokalni samoupravi ter Statut občine Moravske Toplice.