Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.

Člani nadzornega odbora so:

  1.     Lidija BOHNEC - predsednica
  2.     Mitja HORVAT
  3.     Branko KUZMIČ
  4.     Tatjana GYERGJEK
  5.     Vida ŠAVEL


Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •     opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  •     nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  •     nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.